PROGRAM STUDIÓW

Chronologia zmian programu

powrót

13 II 2013

Aktualizacja wykazów zajęć wraz z podaniem godzin zajęć w drugim semestrze.

24 X 2012

Zmiana tabelek (dostosowanie do systemu KRK): 
http://www.ihs.uj.edu.pl/sylabus_2012_2013/Tabela_HS_1.html
http://www.ihs.uj.edu.pl/sylabus_2012_2013/Tabela_ODK_1.html
i podłączonych do nich opisów. 

3 X 2012

Kolejne zmiany w wykazie zajęć ODK

28 IX 2012

"Ostatnie" zmiany w wykazach zajęć

25 IX 2012

Korekty wykazów zajęć, uzupełnienie numerów

24 IX 2012

Korekty wykazów zajęć, uzupełnienie numerów

20 IX 2012

Publikacja wykazu zajęć i godzin dla kierunków historia sztuki (link) i ochrona dóbr kultury (link)

17 VII 2012

Aktualizacja wykazu literatury zalecanej do egzaminu z historii sztuki nowoczesnej

29 VI 2012

Publikacja wykazu zajęć w r. akad. 2012/13

10 II 2012

Uzupełnienia w wykazie zajęć na historii sztuki: Antropologia kulturowa (wykład); nowy termin  seminarium magisterskiego dra Betleja (poniedziałek 15.30-17.00, sala 8). 

9 II 2012 

Zmiany w wykazach i publikacja terminów zajęć na II semestr (Historia Sztuki i ODK).

17 XI 2011

W programie studiów magisterskich dopisano informację o obowiązkowym kursie (z egzaminem) w języku obcym.

26 IX 2011

Aktualizacja wykazu literatury zalecanej do egzaminu z historii sztuki średniowiecznej; drobne zmiany  w wykazie zajęć (terminy proseminariów U. Bęczkowskiej i seminariów A. Betleja i M. Zgórniaka).  

22 IX 2011

Publikacja wykazów zajęć na rok 2011/12 (Historia sztuki i ODK)

6 II 2011

ODK: zmiana terminu ćwiczeń nr 007 nowożytność: poniedziałek, godz. 11.30-13.00 

26 I 2011

Korekty terminów: wykłady prof. Krasnego, dra Szymy, termin zajęć z konserwacji mgra Ciby (ODK). 

21 I 2011

Korekty wykazu zajęć (historia sztuki:Prawa własności intelektualnej 15 godz., Podstawy technologii informacyjnej - zmiana terminów grup; ODK: Styloznawstwo - wykład kursowy A. Betleja  zmiana terminu, wykład kursowy P. Dettloffa zmiana terminu i sali, Nauki pomocnicze historii zmiana terminu, ćwiczenia ze styloznawstwa - nowożytność K. Blaschke zmiana terminu). 

19 I 2011

Zmiany, uzupełnienia i terminy w wykazie zajęć na II semestr (historia sztuki m.in. nr 00192, 0237, 0238, 0050, 0005, wykład prof. Muthesiusa, nowe objazdy).

24 XI 2010

Aktualizacja zagadnień do egzaminu z historii sztuki średniowiecznej.

29 IX 2010

Korekta i uzupełnienie kodów WH-ODK-010, 011 i 012. 

27/28 IX 2010

Zmiana kodów niektórych przedmiotów i korekta wykazów zajęć dla kierunków historia sztuki (link) i ochrona dóbr kultury (link). Żeby zobaczyć aktualną wersję wykazu i tabelek, proszę odświeżyć okno przeglądarki i ewentualnie wyczyścić historię. 

27 IX 2010

Publikacja terminów zajęć dla kierunku ochrona dóbr kultury (link). 

25 IX 2010

Publikacja terminów zajęć dla kierunku historia sztuki (link). Uwaga: numery niektórych kodów mogą ulec zmianie. Wykaz zajęć z r. 2009/10 przeniesiono do archiwum.    

7 IX 2010

Publikacja opisów zajęć nr WH.IHS 229, 230, 231, 232, 233, 234. Terminy nadal nie są ustalone. 

1 VIII 2010

Publikacja wykazów i opisów zajęć dla kierunków historia sztuki (link)  i  ochrona dóbr kultury (link).  UWAGA: są to wersje robocze. Wpisane terminy pochodzą z ubiegłego roku i ulegną zmianie.

1 VII 2010 

W programie studiów trzyletnich w uwadze na temat zaliczenia wykładu  pt. Prawa/ochrona własności intelektualnej zmieniono  "Każdy student studiów stacjonarnych" na " "Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych". 

5 III 2010

Przesunięcie terminu wykładu nr 00192 (filozofia dla II roku), drobne korekty w wykazie zajęć. 
Zmiana godzin  dyżurów. 

4 III 2010

Korekty w wykazie zajęć z historii sztuki: zmiany punktacji ECTS,  zmiany terminów zajęć nr 0164 (Podstawy technologii informacyjnej), przesunięcie terminów przedmiotu 0050 (Muzealnictwo), informacja o obowiązku zaliczenia wykładu nr 0166 (Prawa/ochrona własności intelektualnej), częściowa zmiana prowadzących terenowe ćwiczenia nr 0046.

19 II 2010

Publikacja programu studiów: OCHRONA DÓBR KULTURY.  PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA.

4 II 2010

Aktualizacja i ogłoszenie: godziny zajęć w II semestrze, nazwisko prowadzącego wykład z filozofii dla II roku, nowy przedmiot  WH.IHS-0166 (Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Dr Andrzej Matlak, Prawa własności intelektualnej, semestr II, wtorek, godz. 14.45-16.15, 15 godz. 1 p. ECTS, sala 39)

26 XI 2009

Publikacja kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku historia sztuki  w roku akademickim 2010/2011

25 XI 2009

Publikacja programu studiów magisterskich uzupełniających na r. 2010/2011. Aktualizacja linków do regulaminów. Stara informacja ogólna o programie przeniesiona do archiwum

2 X 2009

Nowa  informacja o egzaminie z historii sztuki powszechnej i polskiej; korekty godzin proseminariów.

30 IX 2009

Usunięto stary program studiów trzyletnich (znajduje się w archiwum).

25 IX 2009

Publikacja programu studiów licencjackich 2009/2010 (w wersji zatwierdzonej przez Radę Wydzialu Historycznego UJ 22 V 2009).

24 IX 2009

Aktualizacja wykazu zajęć wraz z terminami.

22 VII 2009

Korekty wykazu zajęć. M.in. usunięto wykład WH.IHS-0081. Dr Maria Korzeniowska-Marciniak, Rynek dzieł  sztuki (w r. 2009/10 nie odbędzie się)

10 VII 2009

Publikacja wykazu zajęć (sylabusa) 2009/10

2 VII 2009

Program studiów 2008/9 skopiowano do archiwum.

25 II 2009

W miejsce informacji dla kandydatów wprowadzono odesłanie do strony Działu Rekrutacji UJ

Usunięto  Informację dla studentów V roku  (2006/7)

12 II 2009

Uzupełnienie wykazu zajęć (godziny zajęć zaplanowanych na II semestr 2008/9 i drobne zmiany)

31 X 2008

Korekta punktu 2 regulaminu studiów niestacjonarnych: uzgodnienie z regulaminem ogólnym studiów na UJ. (Wersja poprzednia:  W terminie do 30 września student wpisuje się na kolejny rok akademicki wnosząc połowę opłaty ryczałtowej za studia ustalonej przez Senat UJ i dokonując obowiązujących formalności. Termin wpłaty II raty upływa 31 stycznia).

19 IX 2008

Publikacja regulaminu studiów niestacjonarnych z korektą z 13 VI 2008 
(link do starej wersji

17 IX 2008

W wykazie wpisano godziny zajęć zaplanowanych na I semestr 2008/9.

2 VII 2008

Publikacja wykazu zajęć na r. 2008/9
Stary wykaz przeniesiono do archiwum.

7 VI 2008

Nazwę "studia eksternistyczne" zastąpiono na stronie www określeniem "studia niestacjonarne płatne". Do wykazu zajęć dopisano objazdy do Barcelony oraz na Śląsk i Morawy.

9 V 2008

Ogłoszenie zasad i terminów rekrutacji na r. 2008/9.

4 IV 2008

Z wykazu zajęć usunięto przedmiot  WH.IHS-0133 (Sztuka Europy Środkowej, dr Andrzej Szczerski); w harmonogramie studiów pięcioletnich poprawiono pomyłkę w godzinach/punktacji (HDA  i Szt. XX w.)

28 II 2008

Aktualizacja godzin dyżurów. 
Korekta programu studiów I stopnia została zatwierdzona przez Radę Wydziału (22 II). 

11 II 2008

Uzupełnienie terminów i drobne zmiany w wykazie zajęć w II semestrze.

21 I 2008

Publikacja nowych wersji programów studiów, dostarczonych przez Dyrekcję 17 I 2008.

26 XII 2007

Aktualizacja informacji i wykazu literatury do egzaminu z historii doktryn artystycznych: 
http://www.ihs.uj.edu.pl/wykaz/historia_doktryn_artystycznych.html 

4 X 2007 

Zmiany w programach studiów stacjonarnych trzyletnich i pięcioletnich: punktacja ECTS i suma punktów za studia. Dopisano objaśnienie: "studentów studiów stacjonarnych obowiązuje uzyskanie w ciągu roku akademickiego minimalnej liczby 60 pkt. ECTS oraz zaliczenie określonej liczby godzin wykładów monograficznych i konwersatoryjnych".

17 IX 2007

Publikacja wykazu zajęć 2007/8. Aktualizacji wymagają informacje ogólne

6 VII 2007

Publikacja programu studiów trzyletnich i poprawionej wersji programu studiów pięcioletnich na rok akad. 2007/8. Program 2006/7 (harmonogram i wykaz zajęć) przeniesiono do archiwum. Aktualizacji wymagają informacje ogólne i wykaz zajęć.

9 V 2007:

umieszczono w internecie wykaz zagadnień do egzaminu z historii sztuki powszechnej i polskiej:
http://www.ihs.uj.edu.pl/wykaz/historia_sztuki_powszechnej_i_polskiej.html

1 III 2007: 

ze strony komunikatów skopiowano informację dla studentów V roku

13 II 2007: 

WH.IHS-0067. Dr Katarzyna Płonka-Bałus, Późnogotyckie malarstwo książkowe. Technika - styl - ikonografia, konwersatorium, II semestr, 30 godz. (piątek, godz. 8.30-10.00, Muzeum Czartoryskich; pierwsze spotkanie 2 III godz. 9.00-10.00, sala 40), 1 p. ECTS

Dopisano terminy ćwiczeń terenowych ze wstępu do historii sztuki.

12 II 2007: 

WH.IHS-00192. Historia filozofii - dr Janusz Mizera
wykład dla III roku, semestr I i II, 60 godz. (czwartek, godz. 17.45-19.15, sala 40).

WH.IHS-0051. Konserwacja i ochrona zabytków, dr Zbigniew Beiersdorf, konwersatorium (z zajęciami w terenie) dla IV roku, 2 grupy, semestr II, 30 godz. (wtorek, godz. 18.00-19.30, sala 40)

WH.IHS-0008. Język łaciński dla studentów I roku studiów stacjonarnych, mgr Ewa Śnieżewska, semestr I i II, 120 godz. (gr. 1: poniedziałek, godz. 9.30-11.00, Studium Językowe, ul. Św. Anny 6, sala 23; czwartek, godz. 9.45-11.15, IHS, sala 8; gr. 2: poniedziałek, godz. 11.05-12.35, Studium Językowe, ul. Św. Anny 6, sala 23; czwartek, godz. 11.30-13.00, Studium Językowe, ul. Św. Anny 6, sala 14)

WH.IHS-0017. Nauki pomocnicze historii, dr hab. Zenon Piech, ćwiczenia dla II roku, 2 grupy, I-II semestr, 60 godz. (gr. 1: wtorek, godz. 16.00-17.30; gr. 2: wtorek, godz. 17.45-19.15, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, ul. Studencka 3)

WH.IHS-0015. Proseminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz., 4 grupy:
- prof. dr hab. Marcin Fabiański (poniedziałek, godz. 13.00-14.30, sala 8)
- prof. dr hab. Jan Ostrowski (czwartek, godz. 10.00-11.30, sala 40)
-dr Andrzej Betlej (poniedziałek, godz. 9.00-10.30, sala 8)
-dr Katarzyna Brzezina (piątek, godz. 11.45-13.15, sala 40)

Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0026. Prof. dr hab. Marcin Fabiański (piątek, godz. 15.30-17.00, sala 40)
WH.IHS-0024. Prof. dr hab. Adam Małkiewicz (poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala 8)
WH.IHS-0025. Prof. dr hab. Jan Ostrowski (czwartek, godz. 8.30-10.00, sala 40)
 WH.IHS-0027. Dr hab. Piotr Krasny (środa, godz. 16.00-17.30, sala 8)    

Seminarium historii sztuki nowożytnej, semestr I i II, 60 godz.
WH.IHS-0039. Prof. dr hab. Marcin Fabiański (piątek, godz. 15.30-17.00, sala 40)
WH.IHS-0038. Prof. dr hab. Adam Małkiewicz (poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala 8)
WH.IHS-0040. Prof. dr hab. Jan Ostrowski (czwartek, godz. 8.30-10.00, sala 40)
WH.IHS-0041. Dr hab. Piotr Krasny (środa, godz. 16.00-17.30, sala 8)

 WH.IHS-0045. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (środa, godz. 10.30-12.00, sala 40)

WH.IHS-0091. Dr Teresa Rodzińska-Chorąży, Dzieło architektury średniowiecznej w kontekście badań interdyscyplinarnych, wykład konwersatoryjny, I-II semestr, 60 godz.  (zajęcia w terenie, piątek, godz. 13.15-14.45, sala 40), 2 p. ECTS

WH.IHS-0060. Dr Marek Walczak, Sztuka gotycka w Krakowie, wykład konwersatoryjny I-II semestr, 60 godz. (czwartek, godz. 8.30-10.00, sala 39), 2 p. ECTS

Dr Maria Korzeniowska-Marciniak, Rynek dzieł sztuki, konwersatorium, II semestr, 30 godz. (piątek, 13.00-16.00 - blok zajęć co dwa tygodnie, sala 8). Pierwsze zajęcia odbędą się wyjątkowo w czwartek (1 marca), godz. 13.45-16.00, sala 40)

15 XI 2006: 

Z tabeli "Harmonogram zajęć" usunięto mylącą wzmiankę o lektoracie języka obcego na I roku.

14 XI 2006: 

Stary harmonogram z punktacją ECTS przeniesiono do archiwum. W nowym harmonogramie zmieniono punktację za lektoraty i dopisano uwagę: "Student otrzymuje 2 punkty ECTS za każde 30 godzin zaliczonego kursu (w IHS obowiązuje kurs roczny) i dodatkowo za zdanie egzaminu wg wymienionego niżej przelicznika: poziom egzaminu A1 - 1 pkt ECTS, A2 - 2 pkt ECTS, B1 - 3 pkt ECTS, B2 - 4 pkt ECTS, C1 - 5 pkt ECTS, C2 - 6 pkt ECTS".

24 X 2006: 

Dr Zbigniew Beiersdorf, Wybrane zagadnienia z historii urbanistyki : dopisano kod przedmiotu: WH.IHS-00511.  

17 X 2006:

W związku z uchwałą Senatu UJ z września  2006 o zwiększeniu liczebności grup studenckich usunięto w rozdziale III (Ćwiczenia, proseminaria i seminaria) zdanie: "Limity liczebności grup studenckich wynoszą na UJ od 5 do 12 osób". 

---------------

18 I 2006:

Publikacja nowych kodów przedmiotów z roku akad. 2005/6:  
http://www.ihs.uj.edu.pl/studia_wykaz_zajec1.html
http://www.ihs.uj.edu.pl/studia_wykaz_zajec2.html
http://www.ihs.uj.edu.pl/studia_wykaz_kodow_dodatkowych.html

oraz wykazów kodów z lat poprzednich (od r. 1998/9): 
http://www.ihs.uj.edu.pl/studia_wykazy_kodow_z_lat_poprzednich.html

9 XII 2005: 

Zmiana tematu i terminu rozpoczęcia zajęć prof. Alberta Boesten-Stengela (od 9 XII 2005).  

17 XI 2005: 

Aktualizacja literatury zalecanej do egzaminu ze Wstępu do historii sztuki (dopisano nową książkę A. Małkiewicza). 

8 XI 2005:

Poprawiono temat wykładu dr Brzeziny: Sztuka nowożytna w krajach niemieckich. Wybrane zagadnienia

3 XI 2005:

Aktualizacja wykazu literatury zalecanej do egzaminów (historia sztuki starożytnej, bizantyńskiej, średniowiecznej, XX wieku i historia doktryn artystycznych). Literatura do egzaminu z technik i sztuki nowożytnej nie ulegnie zmianie.

25 X 2005:

Komunikat o planowanej zmianie kodów przedmiotów można znaleźć tutaj.

6 X 2005:

Poprawiono temat wykładu dr Brzeziny: Sztuka nowożytna w Niemczech. Wybrane zagadnienia

4 X 2005: 

Zmiana kodów: kody przedmiotów, których punktacja ECTS zmieniła się w stosunku do r. 2004/5, zostały uzupełnione literą N (np. Sztuka prehistoryczna, za którą w r. 2004/5 przysługiwało 5 p. ECTS (kod WH.IHS-1), premiowana obecnie 6 p. ECTS, jest oznaczona kodem WH.IHS-1N).    

Dodatkowe objaśnienie w części opisowej programu: "Kody przedmiotów w systemie USOS są związane m.in. z punktacją ECTS, jeśli więc punktacja za dany przedmiot jest dla eksternistów różna niż dla studentów studiów dziennych, eksterniści dopisują do kodu literę E (np. w przypadku Historii technik artystycznych zamiast kodu WH.IHS-2 wpisują WH.IHS-2E, w przypadku wykładu ze Wstępu do historii sztuki zamiast WH.IHS-3N - WH.IHS-3NE)".

30 IX 2005: 

terminy proseminarium dra Szczerskiego: 

- dr Andrzej Szczerski (2 grupy: wtorek, godz. 12.00, sala 8; środa, godz. 12.00, sala 8)

29 IX 2005:

WH.IHS-60. Zaliczenie na podstawie kolokwium

WH.IHS-213.  Zaliczenie na podstawie kolokwium

WH.IHS-227. Dr Maria Korzeniowska-Marciniak. Rynek sztuki, konwersatorium, semestr II, 30 godz., 
1 p. ECTS


  Powrót do strony głównej.  
webmaster COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator