PRZEWODNIK ECTS

pełna wersja przewodnika ECTS dostępna w formacie PDF


EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM

AND
DIPLOMA SUPPLEMENT
ECTS USERS' GUIDE  EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW
I
SUPLEMENT DO DYPLOMU
PRZEWODNIK

 

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Komisja Europejska

Bruksela, 17 sierpnia 2004

WPROWADZENIE

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, ECTS, znany również
w Polsce pod swą skrótową nazwą
) został po raz pierwszy wprowadzony jako przedsięwzięcie pilotażowe w 1989 r. w ramach programu Erasmus. Wówczas jego celem było ułatwienie uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów za granicą poprzez transfer punktów. Jako system transferu punktów ECTS objął swym zasięgiem ponad 30 krajów i funkcjonuje już w ponad tysiącu uczelni.

ECTS został uznany za jeden z fundamentów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przez 40 krajów-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego. Wiele krajów uchwaliło przepisy zobowiązujące uczelnie do wprowadzenia ECTS jako systemu akumulacji punktów, a inne kraje podążają obecnie w tym samym kierunku. W niektórych krajach stosowanie ECTS jest warunkiem uzyskania akredytacji. Podczas konferencji nt. transferu i akumulacji punktów, którą zorganizowało w Zurychu w październiku 2002 r. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (European University Association), potwierdzono, że ECTS odgrywa kluczową rolę w szkolnictwie wyższym. ECTS zajmie również istotne miejsce przy opracowywaniu Europejskiego Ramowego Opisu Kwalifikacji Zawodowych (European Qualifications Framework) i jego odpowiedników w poszczególnych krajach. Równocześnie systemy oparte na ECTS wprowadza się na innych kontynentach.

Prawidłowe stosowanie ECTS zależy od zaangażowania tysięcy osób pracujących z odpowiednią motywacją w uczelniach, które działają w bardzo odmiennych warunkach i kulturach.

Z myślą o tym, by pomóc tym osobom oraz ułatwić prawidłowe i jednolite stosowanie ECTS w całej Europie, podjęto następujące działania:

  • Niniejszy przewodnik przygotowano w przyjaznej dla użytkownika formie publikacji internetowej, zamieszczając w nim również przykłady i odpowiedzi na często zadawane pytania.
  • Krótka broszura pt. Podstawowe cechy ECTS (ECTS Key Features) jest dostępna w sieci, a można ją także otrzymać w wersji drukowanej.
  • Dla uczelni, które prawidłowo stosują ECTS w ramach wszystkich programów studiów, wprowadzono specjalny certyfikat "ECTS Label".
  • Uczelniom, które zamierzają wprowadzić ECTS i przygotować się do uzyskania ECTS Label, udzielają wskazówek działający w całej Europie Doradcy ds. ECTS/Suplementu do Dyplomu.

ECTS pozwala przedstawiać programy studiów w sposób czytelny i ułatwiający porównania. System ten można stosować w ramach wszystkich rodzajów studiów niezależnie od trybu, w jakim są prowadzone, oraz dla celów kształcenia przez całe życie1. Służy on zarówno studentom odbywającym część studiów za granicą, jak i studentom odbywającym całość studiów w swej uczelni macierzystej, ponieważ może być stosowany dla celów akumulacji punktów w obrębie jednej uczelni oraz w celu transferu punktów z jednej uczelni do drugiej. ECTS ułatwia studentom mobilność między krajami, w obrębie krajów, miast i regionów, jak również przechodzenie z jednego rodzaju uczelni do uczelni innego rodzaju; obejmuje on również samodzielną naukę i doświadczenie nabyte w trakcie pracy zawodowej. Z tych względów dobrze już obecnie znany akronim "ECTS" oznacza obecnie "Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów".

Drugim ważnym narzędziem zapewniającym przejrzystość, ściśle powiązanym z systemem ECTS, jest Suplement do Dyplomu. Z uwagi na to powiązanie w niniejszym przewodniku zamieszczono również informacje o Suplemencie do Dyplomu i certyfikacie Diploma Supplement Label.

Mamy nadzieję, że nowy Przewodnik ECTS okaże się pomocny dla użytkowników i oczekujemy na uwagi umożliwiające jego udoskonalenie w przyszłości.

1Ang. lifelong learning - przyp. tłum.

pełna wersja przewodnika ECTS dostępna w formacie PDF


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator