REGULAMIN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI w Uniwersytecie Jagiellońskim
przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego 15 I, z korektą 18 V 2007 i 13 VI 2008

1. Studia w trybie niestacjonarnym (prowadzone są jako 5-letnie jednolite studia magisterskie, a od roku akad. 2007/08 rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na studia I. stopnia 3-letnie licencjackie.

2. Student wpisuje się na kolejny rok akademicki do 30 września i wnosi opłatę semestralną za                 studia w terminie: do 10 października za semestr zimowy, do 10 marca za semestr letni.

3. Studenci mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach prowadzonych dla studentów stacjonarnych. Ponadto:

    a. studenci roku I obowiązani są uczestniczyć w ćwiczeniach ze wstępu do historii sztuki, a w szczególności:
        - uzyskać zaliczenie z bibliografii w I semestrze,
        - napisać dwie prace opisowe ze styloznawstwa z zakresu historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej w II semestrze.

    b. studenci roku II obowiązani są uczestniczyć w trzech proseminariach z zakresu historii sztuki średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej na warunkach określonych z prowadzącym zajęcia (zgodnie z Regulaminem studiów) oraz złożyć roczną pracę pisemną odpowiednio w ramach każdego z proseminariów;

    c. studenci roku III obowiązani są uczestniczyć w dwóch seminariach na warunkach określonych z prowadzącym zajęcia (zgodnie z Regulaminem studiów) oraz złożyć roczną pracę pisemną odpowiednio w ramach każdego z seminariów. Warunkiem przyjęcia na seminarium jest wcześniejsze zaliczenie proseminariów;

    d. studenci roku IV obowiązani są uczestniczyć w seminarium magisterskim na warunkach określonych z prowadzącym zajęcia (zgodnie z Regulaminem studiów) oraz złożyć roczną pracę pisemną. Warunkiem przyjęcia na seminarium magisterskie jest wcześniejsze zaliczenie  seminarium dla III roku.

    e. Studenci roku V obowiązani są uczestniczyć w seminarium magisterskim na warunkach określonych z prowadzącym zajęcia (zgodnie z Regulaminem studiów).

    W przypadku braku zaliczeń wymienionych w punktach "a" - "e" student nie uzyska wpisu na kolejny rok studiów lub nie uzyska absolutorium (nie zostanie dopuszczony do egzaminu magisterskiego).

4. Studenci mają możliwość zdawania dowolnych egzaminów z programu studiów, z wyjątkiem egzaminu z historii sztuki powszechnej i polskiej, do którego można przystąpić wyłącznie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich egzaminów zgodnie z programem studiów.

5. Zagadnienia nie objęte powyższymi postanowieniami normuje ogólny Regulamin studiów uchwalony przez Senat UJ   


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator