PROGRAM STUDIÓW

 Informacja dla studentów V roku (2006/7)

powrót


Studenci przystępujący do egzaminu magisterskiego w roku akademickim 2006/2007 zobowiązani są:

1.  do 30 września 2007 złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UJ  indeks i kartę zaliczeniową z uzupełnionymi wpisami (seminarium mgr + wykłady), a w przypadku braku zaliczeń – podanie o powtarzanie przedmiotu

2.  do 15 grudnia 2007 złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UJ
2 egzemplarze pracy magisterskiej (wydruk + wersja elektroniczna oraz załączniki nr 1 i 2 w dwóch egzemplarzach zgodnie z zarządzeniem nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 – do pobrania na stronie www.uj.edu.pl ) oraz  pisemne oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy (nieprawdziwość oświadczenia może powodować odpowiedzialność karną z art. 272 KK, tj. za przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy)

3.  10 dni przed planowanym terminem obrony złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii Sztuki UJ:

    ·    indeks ze skasowanymi pieczątkami z bibliotek,

    ·    legitymację studencką,

    ·    4 fotografie o wymiarach 4.5 x 6.5 cm (zalecane zdjęcie przedstawiające lewy profil studenta) dodatkowo 1 zdjęcie do dyplomu w jęz.angielskim

    ·    dowód wpłaty za dyplom mgr w jęz. polskim w wysokości  50,-zł lub dodatkowo za dyplom w jęz. angielskim  30,-zł dokonanej na konto Wydziału Historycznego UJ  w BPH PBK S.A. O/Kraków 
nr 16 1060 0076 0000 3200 0047 5814


 4. złożyć egzamin magisterski w terminie do miesiąca od daty złożenia pracy magisterskiej,  tj. nie później niż do 15 stycznia 2008 r.

  


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator