WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW

HISTORIA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ

powrót

 

ZGADNIENIA DO EGZAMINU

- Architektura i sztuka I tysiąclecia na Wyspach Brytyjskich
- Sztuka karolińska
- Sztuka ottońska
- Tradycje antyczne w sztuce karolińskiej i ottońskiej
- Sztuka romańska w Hiszpanii
- Sztuka romańska we Włoszech
- Architektura romańska we Francji
- Rzeźba romańska we Francji
- Początki i rozwój architektury gotyckiej we Francji
- Malarstwo romańskie
- Pierwsza sztuka romańska
- Architektura gotycka w Anglii
- Sztuka zakonów mendykanckich
- Sztuka zakonu cystersów
- Architektura gotycka w Rzeszy
- Rzeźba gotycka we Francji
- Rzeźba gotycka w Rzeszy
- Początki i rozwój ołtarzy skrzydłowych
- Sztuka około roku 1200
- Gotyk alternatywy
- Protorenesans włoski
- Giotto i malarstwo w Italii XIII-XIV w.
- Sztuka na dworze Karola IV Luksemburskiego
- Malarstwo czeskie XV w.
- Twórczość Mikołaja z Lejdy i jej wpływ na sztukę XV w.
- Malarstwo niderlandzkie XV w.
- Architektura przedromańska i romańska w Polsce
- Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce
- Malarstwo romańskie w Polsce
- Romańskie rzemiosło artystyczne w Polsce
- Drzwi Gnieźnieńskie
- Architektura gotycka w Polsce
- Sztuka na dworze Kazimierza Wielkiego
- Rzeźba gotycka w Polsce
- Gotyckie malarstwo tablicowe w Małopolsce
- Malarstwo gotyckie w Polsce
- Sztuka Krakowa w XV w.
- Gotyckie rzemiosło artystyczne w Polsce
- Gotyckie nagrobki królewskie w katedrze na Wawelu
- Twórczość Wita Stwosza

ZALECANA LITERATURA

Sztuka w Europie

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970

G. Henderson, Wczesne średniowiecze, Warszawa 1984

P. Skubiszewski, Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973

P. Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001

K.J. Conant, Carolingian and Romanesque Architecture 800 to 1200, Harmondsworth 1959 (wyd. I); zalecane wydanie II (poprawione) z roku 1978, w bibliotece Instytutu

Żarnecki J., Sztuka romańska, Kraków 2005

Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976

H. Fillitz, Das Mittelalter, Berlin 1969 (Propyläen Kunstgeschichte Bd. 5)

O. von Simson, Das hohe Mittelalter, Berlin 1972 (Propyläen Kunstgeschichte Bd. 6)

P. Frankl, Gothic Architecture [1962], Harmondsworth 2000

P. Williamson, Gothic Sculpture 1140-1300, New Haven, London 1995

P. Lasko, Ars Sacra 800-1200, New Haven, London 1994

O. von Simson, Katedra gotycka, Warszawa 1989

W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978

J. White, Art and Architecture in Italy 1250-1400, Harmondsworth 1966 (wyd. I i kolejne)

M. Skubiszewska, Malarstwo w Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1980

J. Białostocki, Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Berlin 1972 (Propyläen Kunstgeschichte Bd 7)

J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2011

R. Roman (red.), Sztuka romańska, Koln 2004

R. Toman (red.), Gotyk, Koln 1998

W. Marcinkowski, Sztuka około roku 1400 - spór o pojęcia, [w:] Magistro et amico. Studia. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 51-62

W. Marcinkowski, Co to jest piękna Madonna? Uwagi o wzajemnym powiązaniu formy, ikonografii i funkcji w sztuce późnogotyckiej, [w:] Prawda i twórczość, red. Mateusz Kapustka, Wrocław 1998, s. 39-53

W. Marcinkowski, Mikołaj z Lejdy a rzeźba późnogotycka w Europie środkowo-wschodniej. Przegląd najnowszych publikacji, „Folia Historiae Artium”, Seria Nowa, t. 7, 2001, s. 123–154

Sztuka w Polsce

Opracowana ogólne

Kultura Polski średniowiecznej X - XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985

Kultura Polski średniowiecznej XIV - XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997

Sztuka przedromańska i romańska

M. Walicki (red.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. I-II, Warszawa 1971

T. Mroczko, Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1978

Z. Świechowski, Sztuka romańska, Warszawa 2005 (Dzieje sztuki polskiej, t. I)

L. Kalinowski, Treści ideowe sztuki przedromańskiej i romańskiej w Polsce, "Studia Zródłoznawcze", X, 1965, s. 1-32. Przedruk w: Kalinowski, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 13-56

L. Kalinowski, Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie, "Folia Historiae Artium", XVI, 1980, s. 5-20. Przedruk w: L. Kalinowski, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 57-80
Sztuka i ideologia XIII wieku, pod red. P. Skubiszewskiego, Warszawa 1974

K. Żurowska et al., U progu chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki, t. I-II, Kraków 1993-1994

K. Żurowska, Rotunda wawelska. Studium nad centralną architekturą epoki wczesnopiastowskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", III, 1968, s. 1-116

K. Żurowska, Studia nad architekturą wczesnopiastowską, Kraków 1983, "Zeszyty Naukowej UJ", DCXLII, Prace z Historii Sztuki, 17

Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000

A. Tomaszewski, Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974

Z. Pianowski, "Sedes regni principales". Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków 1994

Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000

J. Firlet, Z. Pianowski, Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wawelu w świetle nowych badań, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XLIV, z. 4, 2000, s. 207-233

Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. T. Janiak, D> Stryniak, Gniezno 2005

T. Rodzińska-Chorąży, Zespoły rezydencjonalne i kościoły centralne na ziemiach polskich do połowy XIII wieku, Kraków 2009

Z. Świechowski, Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009

L. Kalinowski, Treści ideowe i estetyczne Drzwi Gnieźnieńskich, [w:] Drzwi Gnieźnieńskie, pod red. M. Walickiego, t. II, Wrocław 1959, s. 7-146. Przedruk w: L. Kalinowski, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 227-378

R. Quirini-Popławski, Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce wobec sztuki włoskiej , Kraków 2006

Sztuka gotycka

Sztuka i ideologia XIII wieku, pod red. P. Skubiszewskiego, Warszawa 1974

Sztuka i ideologia XIV wieku, pod red. P. Skubiszewskiego, Warszawa 1975

Sztuka i ideologia XV wieku, pod red. P. Skubiszewskiego, Warszawa 1978

Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław 1962), Warszawa 1965

K. Zalewska-Lorkiewicz, Sz. Skibiński, Gotyk, Warszawa 2010

S. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996

P. Crossley, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Kraków 1985

T. Węcławowicz, Gotyckie bazyliki Krakowa, Kraków 1993

T. Mroczko, Architektura gotycka na Ziemi Chełmińskiej, Warszawa 1980

T. Mroczko, M. Arszyński (red.), Architektura gotycka w Polsce, t. 1-4, Warszawa 1995

A. Grzybkowski, Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu, Warszawa 1979

M. Szyma, Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do ok. 1320 r., Kraków 2004

J. Kowalcki, Gotyk Wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010

T. Jurkowlaniec, Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989

E. Śnieżyńska-Stolot, Nagrobek Kazimierza Wielkiego w katedrze wawelskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", IV, 1978, s. 1-111

P. Skubiszewski, Wit Stwosz, Warszawa 1985

"Folia Historiae Artium", XXV, 1989 (numer monograficzny poświęcony Witowi Stwoszowi)

M. Skubiszewska, Program ikonograficzny nagrobka Kazimierza Jagiellończyka w katedrze wawelskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", IV, 1978, s. 117-206

A. S. Labuda (red.), Wit Stwosz. Studia o sztuce i recepcji, Warszawa-Poznań 1986

Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005, Kraków 2006

R. Kaczmarek, Rzeźba architektoniczna XIV w. we Wrocławiu, Wrocław 1999

W. Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540, Kraków 2006

M. Walczak, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006 (Ars vetus et nova, t. 20, red. W. Bałus)

M. Walicki, Malarstwo Polskie. Gotyk - Renesans - wczesny Manieryzm, Warszawa 1961

J. Domasłowski, A. Karłowska-Kamzowa, M. Kornecki, H. Małkiewiczówna, Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Poznań 1984

J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981

J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500, Warszawa 1988

J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski, 1500-1540, Warszawa-Kraków 1995

B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993

A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979

A.S. Labuda, Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku, Poznań 1984

J. Domasłowski, A. Karłowska-Kamzowa, A.S. Labuda, Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim, Warszawa-Poznań 1990

Malarstwo gotyckie w Polsce,  red. A. S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2005, t. 1-3

J. Gadomski, Jan Wielki, Kraków 2005 (Ars vetus et nova  XVII)

A. Bochnak, J. Pagaczewski, Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich, Kraków 1959

 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator