WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW

HISTORIA SZTUKI NOWOCZESNEJ

powrót

(od klasycyzmu do początku XX wieku)

ZAKRES EGZAMINU

Egzamin obejmuje historię sztuki powszechnej i polskiej od klasycyzmu do secesji włącznie. Jego celem jest sprawdzenie znajomości podstawowych faktów z dziejów sztuki, umiejętności rozpoznawania, datowania i analizowania tak stylu jak i treści konkretnych dzieł, wreszcie rozumienia procesów historycznych.

Egzamin składa się z testu ilustrowanego ok. 25 przezroczami i z części ustnej. Ilustracje do testu nie ograniczają się do reprodukcji zawartych w zalecanej literaturze. Po pozytywnym zaliczeniu testu student przystępuje do części ustnej, w której odpowiada na pytanie problemowe wylosowane z poniższego zestawu.

Zagadnienia do egzaminu:

Palladianizm w architekturze angielskiej 1 połowy XVIII wieku

Ogrody krajobrazowe

Kształtowanie się klasycyzmu w sztuce

Architektura wczesnego klasycyzmu w Anglii i we Francji

Architektura dojrzałego klasycyzmu w Anglii i we Francji

Architekci rewolucjoniści

Architektura klasycystyczna w Niemczech, Włoszech i Rosji

Neogotyk w XVIII wieku

Architektura doby oświecenia w Polsce

Jacques-Louis David, jego szkoła i oddziaływanie

Malarstwo klasycystyczne w Anglii, Niemczech, Polsce

Rzeźba klasycystyczna w Europie

Zagadnienie historyzmu

Historyzm romantyczny w architekturze europejskiej

Pejzaż romantyczny w Niemczech i Anglii

Malarstwo romantyczne we Francji

Géricault i Delacroix

Stattler i Michałowski

Malarstwo romantyczne w Polsce

Nazareńczycy i kierunki archaizujące w malarstwie XIX wieku

Prerafaelici i malarstwo angielskie XIX wieku

Rzeźba europejska okresu romantyzmu

Malarstwo historyczne w Europie

Polskie malarstwo historyczne

Matejko

Zjawisko akademizmu

Urbanistyka wieku XIX

Historyzm dojrzały w architekturze europejskiej i polskiej

Realizm w malarstwie europejskim

Realizm i weryzm w rzeźbie europejskiej

Realizm w malarstwie polskim

Realiści rosyjscy

Malarstwo pejzażowe w Europie 1800-1870

Malarstwo pejzażowe w Europie 2 poł. XIX wieku

Impresjonizm w malarstwie i rzeźbie europejskiej

Postimpresjonizm

Symbolizm w sztuce przełomu wieków

Neorenesans i neobarok w rzeźbie

Architektura późnego historyzmu w Europie i Polsce

Problem stylu narodowego w sztuce

Architektura secesyjna w Europie i Polsce

Rzeźba przełomu wieków XIX i XX

Malarstwo przełomu wieków XIX i XX

Rzeźba okresu secesji w Polsce

Malarstwo polskie przełomu wieków XIX i XX

Walka o uznanie sztuki użytkowej

Sztuka użytkowa w okresie secesji.

***

ZALECANA LITERATURA

(lista aktualizowana w lipcu 2012; pozycje usunięte zob. tutaj (link))

A. Opracowania ogólne:

M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, t. III, Warszawa 1988

Propyläen Kunstgeschichte - odpowiednie tomy

Sztuka świata, t. VIII, Warszawa 1995

H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972

S. Tschudi-Madsen, Art Nouveau, Warszawa 1977

M. Wallis, Secesja, wyd. 3, Warszawa 1987

W. Molè, Sztuka rosyjska, Wrocław-Kraków 1955 (odpowiednie rozdziały)

B. Urbanistyka:

J. Lepiarczyk, Z problematyki kompozycji urbanistycznej 2 poł. XIX w. (Paryż i Wiedeń), [w:] Sztuka 2 poł. XIX wieku, Warszawa 1973, s. 37-49

C. Architektura:

D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001 (odpowiednie rozdziały)

R. Middleton, D. Watkin, Neoclassical and 19th-Century Architecture, t. I-II, London 1987

J. Summerson, The Classical Language of Architecture, London 1980 (rozdz. 5-6)

W. Kalnein, M. Levey, Art and Architecture of the Eighteenth Century in France (PHA), 1973

H.R. Hitchcock, Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries (PHA), Harmondsworth 1958

C. Mignot, Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994

P. Krakowski, Teoretyczne podstawy architektury wieku XIX, Kraków 1979 (PHS, XV)

P. Krakowski, Fasada dziewiętnastowieczna, PHS, XVI, 1981, s. 55-96

W. Bałus, Zjawisko historyzmu w architekturze wieku XIX. Próba opisu, "Dzieła i Interpretacje", 3, 1995, s. 69-80

M. Zgórniak, Wokół neorenesansu w architekturze wieku XIX, Kraków 1987 (PHS, XVIII; proszę bez szczegółów)

Z. Ostrowska-Kębłowska, Tak zwana technologiczna estetyka Schinkla, [w:] Sztuka a technika, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1991, s. 31-47

A. Sutcliff, Paris. An Architectural History, New Haven-London 1993

R. Wagner-Rieger, Wiens Architektur im 19. Jahrhundert , Wien 1970 (ilustracje)

R. Dixon, S. Muthesius, Victorian Architecture, London 1978

S. Muthesius, Przestrzeń architektoniczna około 1900, KAU, XXXVI, z. 1, s. 23-43

D. Rzeźba:

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980

E. Malarstwo:

R. Rosenblum, Międzynarodowy styl około 1800 roku. Studium linearnej abstrakcji [1956 i 1976]. Przełożył D. Pniewski, Toruń 2001 (uwaga na błędy ortograficzne i usterki przekładu)

P. Krakowski, Krajobraz idealny w malarstwie wieku XVIII i XIX, FHA, XII, 1976, s. 159n

J. Białostocki, Romantyzm malarski w Polsce i w Europie, [w:] tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 80-89

J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982 (część VII: Romantyzm)

H. Honour, Romanticism, London 1981

J. Starzyński, O romantycznej syntezie sztuk, Warszawa 1965

J. Starzyński, Romantyzm i narodziny nowoczesności, Warszawa 1972

T. Żuchowski, Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie lat 1800-1848, Poznań 1992

M. Poprzęcka, Akademizm, wyd. 3, Warszawa 1989

I. Danielewicz, Akademizm europejski w XIX wieku, [w] Akademizm w XIX wieku. Muzeum Narodowe, Warszawa 1998, s. 9-21

R. Rosenblum, Musée d'Orsay: arcydzieła malarstwa, Warszawa 2001

M. Zgórniak, Matejko w Paryżu, Kraków 1998 (rozdział I: Wystawy paryskie w XIX wieku i II: Francuska krytyka artystyczna w czasach Matejki)

L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974

H. Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1980

J. Rewald, Historia impresjonizmu, Warszawa 1985

Z. Kępiński, Impresjoniści u źródeł swych obrazów, Wrocław 1976

W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1972

Sztuka nowoczesna polska:

Opracowania ogólne:

Historia sztuki polskiej, pod red. T. Dobrowolskiego, t. III, wyd. 2, Kraków 1965

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, rozdz. 5 od s. 231 (w wyd. z r. 1988) oraz rozdz. 6-7, Warszawa 1989 *

T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie. 1764-1964, t. I-III, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1957-1964

T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1978, rozdz. VII-X

Klasycyzm:

T. Jaroszewski, Architektura doby Oświecenia w Polsce. Nurty i odmiany, Warszawa 1971 *

S. Lorentz, A. Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984 *

Wiek XIX:

J. Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003

T. Dobrowolski, Rzeźba neoklasyczna i romantyczna w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974 *

Romantyzm, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1967 

M. Porębski, Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 1975 

A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm-historyzm-realizm, Warszawa 1989 *

M. Porębski, Galeria polskiego malarstwa i rzeźby XIX wieku w Sukiennicach, Kraków 1991 (lub wydanie nowe, Kraków 2003) 

H.M. Słoczyński, Matejko, Wrocław 2000

J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975

P. Krakowski, Architektura neogotycka w Krakowie, FHA, XX, 1984, s. 137-181

J. Purchla, Jak powstał nowoczesny Kraków, wyd 2, Kraków 1990

J. Purchla, Kraków i jego architektura na przełomie wieków, [w:] Stulecie Młodej Polski, Kraków 1995, s. 199-215

Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880, Warszawa-Poznań 1982

J. Malinowski, Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX wieku, Kraków 1987

P. Szubert, Rzeźba polska przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1995 *

Wiek XX:

A.K. Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa 1988 (odpowiednie rozdziały) 

T. Dobrowolski, Sztuka Młodej Polski, Warszawa 1963 *

P. Krakowski, "Stare" i "nowe" w sztuce Młodej Polski, w: Stulecie Młodej Polski. Studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995, s. 447-460

W. Juszczak, Malarstwo polskie. Modernizm, Warszawa 1977 (wydanie z 1977, z ilustracjami) *

M. Poprzęcka, Nowa sztuka a tradycja akademicka, w: Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Warszawa 1996, s. 21-27

A.K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967 (odpowiednie rozdziały)

Uwaga: w dziale "Sztuka nowoczesna polska" ważniejsze pozycje wyróżniono gwiazdką *

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator