PROGRAM STUDIÓW

Program 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających,
stacjonarnych i niestacjonarnych płatnych 
na kierunku historia sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim
od roku akad. 2010/2011

 

Zgodnie z Regulaminem studiów UJ studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje uzyskanie w ciągu roku akademickiego minimalnej liczby 60 pkt. ECTS

Przy zachowaniu warunków przewidzianych w paragrafie 10 pkt.6  Regulaminu studiów warunki te są następujące:

1.  zaliczenie wszystkich (odpowiednio przewidzianych  lub deklarowanych)

     przedmiotów zakończonych egzaminem;

2.  zaliczenie odpowiednio seminariów kierunkowych.

Studentów studiów stacjonarnych w IHS UJ obowiązuje zaliczenie określonej liczby godzin wykładów monograficznych i konwersatoryjnych.

30 godzin wykładu monograficznego lub konwersatoryjnego = 1 pkt ECTS.
Dyrektor Instytutu może uznać zaliczenia wykładów prowadzonych w innych jednostkach UJ oraz w innych uczelniach, jednak w zasadzie z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz w wymiarze nie większym niż:
I. rok studiów – 1/2
II. rok studiów – 1/3

Brak punktacji w tabeli odnosi się do zajęć nieobowiązkowych dla studentów studiów niestacjonarnych.  Jeśli jednak student uzyska zaliczenie, przysługuje mu taka sama liczba punktów, jak studentom studiów stacjonarnych. Studentom studiów niestacjonarnych przysługuje prawo wyboru formy zaliczenia seminariów albo w trybie jak studenci studiów stacjonarnych, albo w formie konsultacji z prowadzącym na warunkach określonych w Regulaminie studiów niestacjonarnych.

Seminaria zaliczane są na ocenę, która wliczana jest do średniej ze studiów. Ocena  jest wystawiana na podstawie pracy pisemnej, obecności a także aktywności na zajęciach. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych, którzy nie zadeklarowali uczestnictwa w seminariach, przy wystawianiu oceny uwzględnia się pracę pisemną i obecność na konsultacjach.

E = egzamin

 

 

sem.I

sem.II

razem

ECTS stacjonarne

ECTS niestacjon.
płatne

  Rok I

 

 

 

 

 

 Metody i kierunki badań 
w historii sztuki

30E

 

30

10

13

 Historia doktryn artystycznych

 

30E

30

10

13

 Problemy współczesnej kultury wizualnej

30E 

 

30

10

13

 Antropologia kulturowa

 

30

30

3

3

 Seminarium poboczne     

30

30

60

10

15

 Seminarium główne

30 

30

60

10

15

 Wykłady monograficzne i konwersatoria

 

 

330

11

 

 ćwiczenia terenowe

 

 

 

5

 

   razem punktów

 

 

 

69

72

 

 

 

 

 

 

  Rok II     

 

 

 

 

 

 Seminarium magisterskie

30

30

60

15

20

 Wykłady monograficzne i konwersatoria

 

 

240

8

 

 Praca magisterska

 

 

 

20

30

 Egzamin magisterski

 

E

 

20

30

   razem punktów

 

 

 

63

80

 

 

 

 

 

 

 Razem punktów za studia

 

 

 

132

152

Kurs w języku obcym w trakcie całego toku
studiów II stopnia
30 godz.
E
3  p. ECTS

 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator