ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 

HISTORIA SZTUKI POWSZECHNEJ I POLSKIEJ (2009)

powrótPodczas egzaminu zdający ma wykazać się szeroką wiedzą o dziejach sztuki i umiejętnością precyzyjnego wypowiadania się na tematy historyczno-artystyczne, a także orientacją w zakresie metod badawczych historii sztuki i jej nauk pomocniczych (historia technik artystycznych, styloznawstwo, ikonografia). Należy przygować odpowiedzi na 60 pytań wg podanej poniżej listy. Egzamin jest składany przed trzyosobową komisją, której przewodniczący musi być samodzielnym pracownikiem naukowym. Zdający egzamin losuje zestaw zawierający trzy pytania, a następnie odpowiada na dwa wybrane spośród nich. Oceniana jest nie tylko wiedza na temat tych zagadnień, ale także umiejętność ich precyzyjnego zaprezentowania z użyciem właściwej terminologii historyczno-artystycznej. Komisja może zadawać dodatkowe pytania, dotyczące zwłaszcza opracowań historyczno-artystycznych, omawiających dane zagadnienie, oraz powiązanych z nim problemów z zakresu teorii sztuki i styloznawstwa. Do przygotowania się do egzaminu należy wykorzystać literaturę, wskazaną do egzaminów z zakresu historii sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej, historii sztuki średniowiecznej, historii sztuki nowożytnej, historii sztuki nowoczesnej (do początku XX wieku) i historii sztuki XX wieku. Właściwy wybór literatury do przygotowania odpowiedzi na poszczególne pytania będzie także przedmiotem oceny.

Pytania

1. Chronologia dziejów sztuki bizantyńskiej: główne okresy historyczne i zasięgi geograficzne; ogólna charakterystyka przemian ideowych i  artystycznych.

2. Tradycja antyczna w sztuce starochrześcijańskiej, bizantyńskiej i średniowiecznej łacińskiej; zagadnienia kontynuacji i tzw. renesansów.

3. Postawy ideowe sztuki bizatyńskiej: sens ikony, symbolika architektury sakralnej, program ikonograficzny malowideł wewnątrz świątyni.

4. Późnoantyczna i bizantyńska sztuka Rawenny V i VI wieku oraz późniejsze dzieje sztuki bizantyńskiej we Włoszech.

5. Malarstwo epoki Paleologów a sztuka zachodnioeuropejska a zwłaszcza włoska około r. 1200

6. Tradycja i innowacja w sztuce karolińskiej i ottońskiej.

7. Sztuka wczesnopiastowska: jej źródła i specyfika.

8. Architektura i rzeźba romańska we Francji i w Italii: wielość odmian regionalnych i ich cechy.

9. Architektura i rzeźba romańska we Francji i w Italii wobec tradycji antycznej i dziedzictwa sztuki karolińskiej.

10. Architektura i rzeźba romańska w Polsce i ich związki ze sztuką europejską.

11. Sztuka zakonów benedyktów, cystersów, kartuzów, dominikanów, franciszkanów, i krzyżaków w średniowieczu.

12. Architektura gotycka we Francji i jej recepcja w innych krajach (poł. XII w. - XIV w.).

13. Przełom w malarstwie włoskim około r. 1300: Giotto i jego współcześni.

14. Sztuka na dworze Kazimierza Wielkiego.

15.  Nagrobki królewskie w katedrze na Wawelu; ich cechy wspólne i indywidualne.

16. Sztuka w Pradze i jej znaczenie dla Europy Środkowej w XIV wieku.

17. Styl międzynarodowy i problemy sztuki dworskiej późnego średniowiecza.

18. Przemiany stylowe w rzeźbie późnego średniowiecza od "Pieknych Madonn" do Wita Stwosza.

19.  Malarstwo w Polsce w XV wieku (malarstwo monumentalne, obrazy tablicowe, miniatury).

20. Wielcy mistrzowie malarstwa niderlandzkiego XV wieku: średniowiecze i nowożytność.

21.  Recepcja antyku w sztuce włoskiego renesansu (formy i treści dzieł sztuki).

22. Akt w  sztuce średniowiecznej i nowożytnej.

23. Problem iluzjonizmu w sztuce nowożytnej: teoriia i praktyka.

24. Leonardo da Vinci: między sztuką a nauką.

25. Twórczość artystyczna i teoria Michała Anioła i jej znaczenie dla sztuki manieryzmu i baroku.

26. Polskie nagrobki renesansowe: typologia i symbolika.

27. ,,Naturalizm” w sztuce nowożytnej: postulaty teoretyczne i realizacja.

28. Palladio i palladianizm w Europie i Ameryce.

29. Manieryzm: styl czy postawa.

30. Akademie i akademizmy w sztuce nowożytnej i nowoczesnej.

31. Kontrreformacja a sztuka.

32. Malarstwo flamandzkie i holenderskie XVII wieku (podobieństwa i różnice).

33. Barokowe ,,kompleksowe dzieło sztuki”.

34. Bernini, Borromini, Guarini a problem stylu w architekturze barokowej.

35. Sztuka sterowana centralnie: przykłady nowożytnej Francji, państw faszytowskich i komunistycznych.

36. Środowiska artystyczne w państwie polsko-litewskim od XVI do XVIII wieku.

37. Rezydencje królewskie, magnackie i szlacheckie w Rzeczypospolitej. Rozwiązania przestrzenne i programy treściowe.

38. Późnobarokowa architektura w krajach Rzeszy (Czechy, Austria, Bawaria, Frankonia).

39. Recepcja wzorów włoskich w sztuce polskiej XVII-XIX wieku.

40. Rokoko jako sztuka dworska.

41. Klasycyzm w sztuce nowoczesnej od wieku XVIII po współczesność.

42. Problem realizmu w malarstwie XIX wieku.

43. Zjawisko historyzmu w architekturze XIX wieku: podstawy teoretyczne i fazy rozwojowe.

44. Historyzm w sztuce polskiej XIX i XX wieku.

45. Pejzaż w malarstwie: przemiany postaw od XV do XX wieku.

46. Rzeżba dziewiętnastowieczna: tendencje akademickie i antyakademickie.

47. Malarstwo monumentalne w XIX i XX wieku (witraż i malarstwo ścienne).

48. Impresjonizm i postimpresjonizm w malarstwie i rzeźbie oraz ich kontynuacja w sztuce XX wieku.

49. Malarstwo polskie w latach 1795-1914: główne tendencje i żródła inspiracji.

50. Koncepcje awangardowe w sztuce XX wieku: ich historia i znaczenie.

51. Polska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym.

52. Główne odmiany malarstwa i rzeżby abstrakcyjnej.

53. Nurty destrukcyjne w sztuce w teorii i praktyce od czasów bizantyńskich po współczesność ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia antysztuki.

54. Pojęcie modernizmu i postmodernizmu w teorii i praktyce artystycznej w XIX i XX wieku.

55. Dekadentyzm i symbolizm w malarstwie i rzeźbie około r.1900.

56. Tendencje ekspresjonistyczne w sztuce (od antyku) ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX.

57. Nowe koncepcje czasu i przestrzeni w sztuce XX wieku.

58. Znaczenie sztuki amerykańskiej w kształtowaniu się prądów artystycznych w XX wieku.

59. Sztuka środowiska krakowskiego po II wojnie światowej.

60. Wzornictwo przemysłowe, plakat i reklama: ich znaczenie w sztuce XX wieku.


 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator