REGULAMIN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI w Uniwersytecie Jagiellońskim
przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego 15 I, z korektą 18 V 2007

1. Studia w trybie niestacjonarnym (dawniej eksternistycznym) prowadzone są jako 5-letnie jednolite         studia magisterskie, a od roku akad.2007/08 wyłącznie jako studia I. stopnia 3-letnie licencjackie.

2. W terminie do 30 września student wpisuje się na kolejny rok akademicki wnosząc połowę opłaty         ryczałtowej za studia ustalonej przez Senat UJ i dokonując obowiązujących formalności. Termin             wpłaty II raty upływa 31 stycznia.

3. Studenci mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach prowadzonych dla studentów dziennych.         Ponadto

    a. Studenci roku I obowiązani są uczestniczyć w ćwiczeniach ze wstępu do historii sztuki, bądź             zaliczyć je podczas dyżurów konsultacyjnych u prowadzących, a w szczególności:
        - uzyskać zaliczenie z bibliografii w I semestrze,
        - napisać dwie prace opisowe ze styloznawstwa z zakresu historii sztuki średniowiecznej i                     nowożytnej w II semestrze.
    b. Studenci roku II obowiązani są uczestniczyć w trzech proseminariach z zakresu historii sztuki             średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej, bądź zaliczyć je podczas dyżurów konsultacyjnych         u prowadzących, a w szczególności napisać trzy prace proseminaryjne.
    c. Studenci roku III obowiązani są uczestniczyć w dwóch seminariach, bądź zaliczyć je podczas             dyżurów konsultacyjnych u prowadzących, a w szczególności napisać dwie prace seminaryjne.         Warunkiem przyjęcia na seminarium jest wcześniejsze zaliczenie proseminariów.
 
    d. Studenci roku IV obowiązani są uczestniczyć w seminarium magisterskim, bądź zaliczyć je                     podczas dyżurów konsultacyjnych u prowadzących, a w szczególności napisać pracę                         seminaryjną. Warunkiem przyjęcia na seminarium magisterskie jest wcześniejsze zaliczenie                     seminarium dla III roku.
    e. Studenci roku V obowiązani są uczestniczyć w seminarium magisterskim, bądź konsultować                 powstającą pracę magisterską u promotora.

    W przypadku braku zaliczeń wymienionych w punktach "a" - "e" student nie uzyska wpisu na kolejny     rok studiów lub nie uzyska absolutorium (nie zostanie dopuszczony do egzaminu magisterskiego).

4. Studenci mają możliwość zdawania dowolnych egzaminów z programu studiów, z wyjątkiem                 egzaminu z historii sztuki powszechnej i polskiej, do którego można przystąpić wyłącznie po                 pozytywnym zaliczeniu wszystkich egzaminów zgodnie z programem studiów.

5. Zagadnienia nie objęte powyższymi postanowieniami normuje ogólny Regulamin studiów uchwalony     przez Senat UJ 


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator