WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW 

WSTĘP DO HISTORII SZTUKI

powrót

Egzamin składa się z testu i z części ustnej.
Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie testu.

ZAKRES EGZAMINU

I. Pojęcia i elementy metody badawczej

Pojęcie "sztuka", jego definicja i ewolucja historyczna. Przedmiot badań historii sztuki. Historia sztuki wśród nauk humanistycznych. Pierwsza i druga historia sztuki. Opis, analiza, interpretacja. Styl i typ w historii sztuki. Ikonografia (zakres pojęcia, metoda ikonograficzna, temat/ treść, alegoria/symbol, emblematyka).

II. Bibliografia

Zakres wg ćwiczeń i drukowanego skryptu.

III. Ornamentyka

Zasady występowania ornamentu w sztuce. Przegląd ornamentyki w. XV-XVIII jako klucz do datowania.

IV. Dzieje historii sztuki

Prehistoria historii sztuki (periegeza i biografistyka w starożytności, średniowieczu i epoce nowożytnej). Początki historii sztuki w XVIII w. Główne kierunki rozwoju w XIX i XX w. (w aspekcie historycznym i metodologicznym). Dzieje historii sztuki w Polsce (prehistoria, starożytnictwo, rola Komisji Historii Sztuki AU i pierwszej katedry na UJ; poszczególne środowiska badawcze).

Literatura podstawowa:

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976

Wstęp do historii sztuki, pod red. P. Skubiszewskiego, PWN, Warszawa 1973

J. Białostocki, Historia sztuki wśrod nauk humanistycznych, Wrocław 1980

Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, wyd. J. Białostocki, Warszawa 1976

J. Białostocki, Kryzys pojęcia stylu, "Biuletyn Historii Sztuki", t. 40, 1978, s. 310 oraz artykuły J. Kębłowskiego, A. Labudy, M. Porębskiego, P. Skubiszewskiego i M. Zlata w tymże czasopiśmie

E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, wyd. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 1132 (zalecana całość książki)

J. Białostocki, Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 249-274 (zalecana całość książki)

H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Wrocław 1962

Literatura uzupełniająca:

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. S. Kozakiewicza, Warszawa 1969; Wydanie nowe [zmienione] Warszawa 1996

M. Poprzęcka, O złej sztuce, Warszawa 1998

J. Białostocki, "Barok": styl, epoka, postawa, [w:] tegoż, Pięć wieków..., s. 220-248

J. Białostocki, Rokoko: ornament, styl i postawa, [w:] tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 158-177 (zalecana całość książki)

J. v. Schlosser, Die Kunstliteratur, Wien 1924 (reprint 1985)

Z. Waźbiński, Vasari i nowożytna historiografia sztuki, Wrocław 1975

K. Piwocki, Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970

L. Kalinowski, Max Dvořák i jego metoda w badaniach nad sztuką, Warszawa 1974

A. Małkiewicz, Z dziejów polskiej historii sztuki. Studia i szkice, Kraków 2005 (Ars vetus et nova, t. 18) 

 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator