WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW 2003/2004

HISTORIA SZTUKI SPOŁECZEŃSTW PIERWOTNYCH

powrót

ZAKRES EGZAMINU

A.Wiadomości wstępne z archeologii (problem antropogenezy, przedmiot archeologii, jej stosunek do historii sztuki, podziały chronologiczne)

B.Powstanie sztuki, jej początki

C.Sztuka epoki kamienia: Paleolit (prowincje występowania sztuki, podział, tematyka, interpretacje), Mezolit, Neolit (zmiana warunków życia, gospodarki, problem megalityzmu)

D.Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, zwłaszcza tzw. sztuka kręgu halsztackiego

E.Sztuka ludów koczowniczych: Scytów, Sarmatów

F.Sztuka Ilirów i Celtów

G.Sztuka społeczeństw barbarzyńskiej Europy w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów

ZALECANA LITERATURA

P. Bahn, J. Vertut, Images of the Ice Age, Oxford, Facts on File, 1988

E. Bugaj, Motywy figuralne na ceramice germańskiego kręgu kulturowego, (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, seria Archeologia nr 45), Poznań 1999

J. Chochorowski, Żelazny oręż barbarzyńców - wczesna epoka żelaza poza zasięgiem cywilizacji klasycznych [w:] Encyklopedia Historyczna Świata, t. I: Prehistoria (oprac. naukowe J.K. Kozłowski, wyd. OPRES), Kraków 1999, s. 304-395

M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1988

B. Gediga, Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej, Wrocław-Warszawa 1970

B. Gediga, Monumentalna rzeźba mnicha ślężańskiego w świetle sztuki situl, [w:] Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej. Ksiega jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi (red. J. Chochorowski), Kraków 1996, s. 187-201

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator