WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW

HISTORIA SZTUKI NOWOŻYTNEJ

powrót

ZAKRES EGZAMINU

Egzamin składa się z testu (rozpoznanie 20 przezroczy), sprawdzającego zarówno wiedzę
(czyli znajomość ważniejszych dzieł sztuki), jak też umiejętność rozpoznawania stylu artystów, szkół artystycznych i architektów. W tym celu student powinien prawidłowo skojarzyć reprodukcję z autorem lub dziełem spośród 5 wymienionych w tekście. Po pozytywnym wyniku testu student przystępuje do egzaminu ustnego, sprawdzającego orientację w zagadnieniach sztuki nowożytnej.

Zagadnienia do egzaminu (forma pytań może ulec niewielkim modyfikacjom):

1. Brunelleschi a Alberti.

2. Masaccio a Fra Angelico.

3. Ghiberti a Donatello.

4. Rzeźba toskańska w. XV poza Donatellem i Ghibertim.

5. Główni twórcy malarstwa toskańskiego I poł. w. XV.

6. Główni twórcy malarstwa florenckiego II poł. w. XV.

7. Giovanni Bellini a Mantegna.

8. Malarstwo weneckie w. XV: główni twórcy (poza G. Bellinim).

9. Albrecht Dürer.

10. Malarstwo niemieckie w. XVI poza Dürerem.

11. Malarstwo francuskie w. XVI.

12. Rzeźba francuska w. XVI.

13. Architektura Europy Środkowej w w. XVI.

14. Renesans i manieryzm w architekturze francuskiej.

15. Malarstwo niderlandzkie w. XVI: główni twórcy.

16. Renesans, manieryzm, barok: definicje i stosunek do antyku.

17. Donato Bramante.

18. Architektura środkowowłoska I poł. w. XVI poza Bramantem.

19. Leonardo jako malarz.

20. Malarstwo Rafaela.

21. Michał Anioł jako malarz.

22. Malarstwo weneckie dojrzałego renesansu poza Tycjanem.

23. Tycjan a Correggio.

24. Michał Anioł jako rzeźbiarz.

25. Manieryzm w malarstwie włoskim.

26. Architektura Rzymu II poł. w. XVI.

27. Palladio.

28. Rzeźba francuska w. XVI.

29. Nowożytne malarstwo hiszpańskie.

30. Caravaggio.

31. Barocci i Carracci.

32. Caravaggioniści.

33. Malarstwo rzymskie I poł. XVII w.

34. Malarstwo rzymskie późnego baroku.

35. Rzeźba okresu manieryzmu.

36. Architektura rzymska w. XVII poza Berninim i Borrominim.

37. Architektura Berniniego.

38. Rzeźba rzymska w. XVII.

39. Borromini a Guarini.

40. Sztuka na dworze cesarza Rudolfa II.

41. Gdańsk jako ośrodek sztuki ok. r. 1600.

42. Malarstwo holenderskie poza Rembrandtem i Vermeerem: główne nurty i twórcy.

43. Rembrandt a Vermeer.

44 Malarstwo flamandzkie poza Rubensem i van Dyckiem: główne nurty i twórcy.

45. Rubens a van Dyck.

46. Malarstwo baroku w Polsce.

47. Kształtowanie się barokowej rezydencji pałacowej we Francji.

48. Francuska architektura sakralna w okresie baroku.

49. Rzeźba francuska w. XVII.

50. Malarstwo francuskie w. XVII: główni twórcy.

51. Główni twórcy nowożytnej architektury angielskiej.

52. Architektura sakralna Europy Środkowej od końca w. XVI do końca w. XVII (poza Polską): 
najważniejsi twórcy i dzieła.

53. Architektura XVII w. w Europie Środkowej poza Polską: główne ośrodki i dzieła.

54. Barokowa architektura świecka w Rzeczypospolitej: główni twórcy i dzieła.

55. Barokowa architektura sakralna w Rzeczypospolitej: główni twórcy i dzieła.

56. Barokowa architektura na Śląsku: najważniejsze dzieła.

57. Architektura austriacka i czeska w. XVIII.

58. Architektura w. XVIII w Niemczech południowozachodnich.

59. Architektura w.  XVIII drezdeńska i pruska.

60. Rzeźba lwowska.

61. Malarstwo weneckie w. XVIII: główne cechy i twórcy.

62. Malarstwo XVIII w. we Francji (przedklasycystyczne).

ZALECANA LITERATURA

Literatura podstawowa:

Wymagana jest co najmniej znajomość zagadnień omówionych w: A. Bochnak, Historia sztuki nowożytnej [skrypt bez ilustracji], t. I-II, Warszawa-Kraków 1970; Historia sztuki polskiej, red. T. Dobrowolski, W. Tatarkiewicz, t. II: Sztuka nowożytna, Kraków 1962 (2 wyd.: 1965); A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978. Do tego koniecznym uzupełnieniem są reprodukcje m.in. w seriach wydawniczych Propyläen Kunstgeschichte, Handbuch der Kunstwissenschaft oraz w monografiach poszczególnych artystów. Do przygotowywania zagadnień wyszczególnionych jako pytania ustne, ale wykraczających poza zakres ujęty w wymienionych opracowaniach, należy skorzystać z opracowań szczegółowych z podanego niżej wyboru.

Wybór lektury uzupełniającej:

L.H. Heydenreich, W. Lotz, Architecture in Italy: 1400-1600 (1974)

C. Seymour Jr., Sculpture in Italy: 1400-1500 (1966)

M. Levey, Wczesny renesans (1972) *

Z. Waźbiński, Malarstwo Quattrocenta (1972)

M. Levey, Dojrzały renesans (1980) *

S.J. Freedberg, Painting in Italy: 1500-1600 (1975)

J. Shearman, Manieryzm (1970) *

J. Białostocki, Pojęcie manieryzmu i sztuka polska, w: tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce (1976), s. 190-211 *

M. Fabiański, Manieryzm, w: Encyklopedia katolicka, t. XI (2006)

M. Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta (1976)

J. Białostocki, The Art of the Renaissance in Eastern Europe (1976)

T. DaCosta Kaufmann, Court, Cloister and City (1995)

A. Chastel, Sztuka włoska, t. I-II (1978)

J. Białostocki, "Barok": styl, epoka, postawa, w: tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce (1976), s. 220-248 *

R. Wittkower, Art and Architecture in Italy 1600-1750 (1982)

A. Blunt, Art and architecture in France: 1500-1700 (1977)

K. Secomska, Malarstwo francuskie XVII wieku (1985) *

A. Mérot, French Painting in the 17th Century (1995)

M. Levey, Painting and Sculpture in France 1700-1789 (1995)

W. von Kalnein, Architecture in France in the 18th Century (1995)

W. Tomkiewicz, Rokoko (1988)

G. von der Osten, H. Vey, Painting and Sculpture in Germany and the Netherlands 1500-1600 (1969)

H. Gerson, E. H. ter Kuile, Art and Architecture in Belgium 1600-1800 (1960)

J. Rosenberg, S. Slive, E.H. ter Kuile, Dutch Art and Architecture: 1600-1800 (1977)

Dejiny českeho vytvarného umění II: Od počatku renesance do závéru baroka, t. I-II (1989)

K. Kalinowski, Architektura doby baroku na Śląsku (1977)

J. Wrabec, Barokowe kościoły na Śląsku w XVIII w. (1986) *

A. Blunt, Kunst und Kultur des Barock und Rokoko, rozdz. Mittel- und Osteuropa (1979), s. 165-298

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego (różne wydania)

Sztuka nowożytna polska:

I. Środowiska artystyczne:

T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa (1978)

M. Fabiański, Złoty Kraków (2009)

Gdańsk, jego dzieje i kultura (1969)

M. Kaleciński, Mity Gdańska (2011)

T. Mańkowski, Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna (1974)

Sztuka Warszawy, red. M. Karpowicz (1986)

T. Jakimowicz, Sztuka renesansu i manieryzmu, oraz E. Linette, Życie artystyczne - sztuka baroku, w: Dzieje Poznania, t. I: Do roku 1793, red. J. Topolski (1988)

II. Teoria architektury:

A. Miłobędzki, Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego (1957)

J. Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska (1973) *

A. Małkiewicz, Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim, PHS, XIII, 1976

III. Renesans:

H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce (1976)

Architektura:

J.Z. Łoziński, Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620 (1973) *

S. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533) (2007) *

R. Kunkel, Jan Baptysta Wenecjanin, budowniczy i obywatel płocki, BHS, XLV, 1983

J. Kowalczyk, Kolegiata w Zamościu (1968)

T. Ratajczak, Mistrz Benedykt, królewski architekt Zygmunta I (2011) *

A. Fischinger, M. Fabiański, Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu (2009) *

Rzeźba:

H. Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce (1986) *

A. Fischinger, Nagrobek Jana Olbrachta i początki rzeźby renesansowej w Polsce, w: Renesans (1976) *

A. Fischinger, Ze studiów nad twórczością Bartłomieja Berrecciego i jego warsztatu. Nagrobki Szydłowieckich i Tarnowskich, FHA, X, 1974 *

K. Sinko, Hieronim Canavesi, RK, 27, 1936

J. Pagaczewski, Jan Michałowicz z Urzędowa, RK, 28, 1937

E. Kozłowska-Tomczyk, Jan Michałowicz z Urzędowa (1967)

A. Fischinger, Santi Gucci - architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku (1969) *

Malarstwo:

M. Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk-renesans-wczesny manieryzm (1961) *

B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540 (1993)

Z. Ameisenowa, Cztery polskie rękopisy iluminowane z lat 1524-1528 w zbiorach obcych, PHS, IV, 1967

IV. Barok:

M. Karpowicz, Sztuka baroku w Polsce (1988) *

M. Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku (1975) *

M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII wieku (1985) *

W. Tomkiewicz, Czynniki kształtujące sztukę polską XVII wieku, RHS, 11, 1976 *

J. Chrościcki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668 (1983)

M. Karpowicz, Sztuka oświeconego sarmatyzmu (1970)

M. Karpowicz, Sztuka Warszawy drugiej połowy XVII wieku (1975)

M. Karpowicz, Sztuka Warszawy czasów Jana III (1987)

J. Kowalczyk, Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, BHS, 27, 1975 *

Architektura:

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980 *

A. Miłobędzki, Wiedeńskie kościoły centralno-podłużne a późnobarokowa architektura ziem polskich, RHS, XVI, 1986 *

A. Małkiewicz, Barokowa architektura sakralna w Krakowie, w: tegoż, Theoria et praxis (2000), s. 149-185. *

M. Topińska, Budownictwo kapucynów w Polsce w świetle konstytucji i tradycji zakonu, KAU, XIX, 1974

J.A. Błachut, Budownictwo małopolskiej prowincji reformatów w XVII wieku w świetle ustawodawstwa zakonnego, KAU, XXIV, 1979

M. Brykowska, Architektura karmelitów bosych (1991) *

J. Kowalczyk, Latynizacja i okcydentalizacja architektury grecko-katolickiej w XVIII wieku, BHS, XLII, 1980

A. Baranowski, Nurty, formy i centra barokowej architektury sakralnej w Wielkim Księstwie Litewskim, BHS, XLVI, 1984

J. Starzyński, Wilanów. Dzieje budowy pałacu za Jana III (1977)

M. Karpowicz, Matteo Castello, architekt wczesnego baroku (1994)

J. Baranowski, Bartłomiej Nataniel Wąsowski jako teoretyk i architekt XVII wieku (1975) (rec.: A. Małkiewicz, PHS, XIV, 1977, s. 73-88)

S. Mossakowski, Tylman z Gameren - architekt polskiego baroku (1973) *

E. Linette, Jan Catenazzi - architekt i jego dzieło w Wielkopolsce (1973)

O. Zagórowski, Architekt Kacper Bażanka, BHS, XVIII, 1956 *

W. Dalbor, Pompeo Ferrari 1660-1736. Działalność architektoniczna w Polsce (1938)

S. Lorentz, Jan Krzysztof Glaubitz - architekt wileński XVIII wieku (1937)

A. Bartczakowa, Jakub Fontana - architekt polski XVIII wieku (1970)

J. Skrabski, Paolo Fontana – nadworny architekt Sanguszków (2007)

S. Lorentz, Efraim Szreger - architekt polski XVIII wieku (1986)

Rzeźba

M. Karpowicz, Andreas Schlüter w Polsce. Dzieła i inspiracje, [w:] Rokoko. Sztuka 1 połowy XVIII wieku (1970)

M. Karpowicz, Baltazar Fontana (1994) *

J. Ostrowski, Polska rzeźba barokowa XVIII wieku. Przegląd problematyki i perspektywy badawcze, BHS, L, 1988 *

J. Kowalczyk, Ze studiów nad geografią lwowskiej rzeźby rokokowej, w: Rokoko. Sztuka 1 połowy XVIII wieku (1970) *

Z. Hornung, Majster Pinsel Snycerz. Karta z dziejów polskiej rzeźby barokowej (1976)

Malarstwo

A. Stoga, Quadratura w malarstwie polskim XVIII wieku. Malowidła na sklepieniach, BHS, XLII, 1980 *

A. Dobrzycka, Jerzy Wilhelm Neunherz - malarz śląski (1958)

M. Walicki, W. Tomkiewicz, A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Manieryzm-barok (1971) *

W. Tomkiewicz, Pędzlem rozmaitym. Malarstwo okresu Wazów w Polsce (1970)

M. Karpowicz, Jerzy Eleuter Siemiginowski, malarz polskiego baroku (1974)

J. Pałubicki, Malarze gdańscy, t. 1-2 (2009) *

Uwaga: ważniejsze pozycje wyróżniono gwiazdką *

 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator