WYKAZ LITERATURY ZALECANEJ DO EGZAMINÓW

HISTORIA DOKTRYN ARTYSTYCZNYCH

powrót

ZAKRES EGZAMINU

Egzamin obejmuje problematykę myśli o sztuce od starożytności do roku 1945. Składać się będzie
z dwóch elementów: krótkiej analizy wylosowanego tekstu (określenie przynależności do epoki historycznej, scharakteryzowanie podstawowej problematyki w nim zawartej) oraz pytania
z podanego poniżej zestawu.


1.    Sztuka i piękno w starożytności

2.    Problem proporcji w teorii sztuki
3.    Problem antropomorfizmu w teorii sztuki
4.    Zagadnienie idei w teorii sztuki
5.    Witruwiusz
6.    Ekphrasis i periegetyka
7.    Poglądy średniowiecznych teologów na sztukę i piękno
8.    Zagadnienie ikonoklazmu
9.    Średniowieczne traktaty technologiczne i wzorniki warsztatowe
10.    L.B. Alberti jako teoretyk sztuki
11.    Teoria architektury Quattrocenta (Alberti - Filarete - Francesco di Giorgio - "Hypnerotomachia Poliphili")
12.    Teoria sztuki pełnego renesansu we Włoszech
13.    Oddziaływanie włoskiej teorii sztuki w Europie północnej (Dürer)
14.    Reformacja i kontrreformacja wobec sztuki
15.    Teoria architektury we Włoszech w XVI w.
16.    Renesansowa historiografia sztuki we Włoszech
17.    Manierystyczna teoria sztuki
18.    Akademie artystyczne we Włoszech i Francji
19.    Akademicka teoria sztuki
20.    Spór poussinistów i rubenistów (Bellori - Boschini - Le Brun - Félibien - Fréart de Chambray - Du Fresnoy - de Piles)
21.    Francuska teoria architektury w XVII w.
22.    Nowe pojęcie sztuki, narodziny estetyki i rola uczuć w przeżyciu estetycznym w XVIII w.
23.    Kategorie estetyczne (piękno, wzniosłość, malowniczość)
24.    Początki krytyki artystycznej (La Font de Saint-Yenne - Diderot)
25.    Niemieckie piśmiennictwo o sztuce w XVIII w. (Winckelmann, Lessing, Goethe)
26.    Rozkład witruwianizmu w XVIII w. i poglądy Duranda
27.    Teoria sztuki klasycyzmu i romantyzmu we Francji
28.    Teoria sztuki niemieckiego romantyzmu
29.    Historyzm w architekturze
30.    Krytyka artystyczna w XIX wieku
31.    Koncepcje realizmu
32.    Empatia i problem formy w sztuce (Hildebrand)
33.    Koncepcje symbolizmu
34.    Nowoczesna teoria obrazu i koncepcje sztuki abstrakcyjnej
35.    Kubistyczna teoria sztuki
36.    Teoria surrealizmu
37.    Koncepcje awangardy
38.    Rola sztuki w systemach totalitarnych

TEKSTY ŹRÓDŁOWE


Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 r., wybrał i opracował J. Białostocki, Warszawa 1978 (Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, Część 1, T. I)


Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wybrał i opracował J. Białostocki, Warszawa 1985 (Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, Tom II)


Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700. Wybór i opracowanie J. Białostocki. Redakcja naukowa i uzupełnienia M. Poprzęcka i A. Ziemba, Warszawa 1994 (Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, Tom III)


Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870. Wybór, przedmowa i komentarze E. Grabska i M. Poprzęcka, wydanie drugie uzupełnione, Warszawa 1989 (Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów, Tom IV)


Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876, oprac. H. Morawska, Warszawa 1977


E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971


Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, oprac. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969


LITERATURA PRZEDMIOTU

Moshe Barasch, Theories of Art. From Plato to Winckelmann, New York – London 1985


Tenże, Modern Theories of Art, 1: From Winckelmann to Baudelaire, New York 1990


Tenże, Modern Theories of Art, 2: From Impressionism to Kandinsky, New York 1998


E. Grabska, „Moderne” i straż przednia. Apollinaire wśród krytyków i artystów 1900-1918, Kraków 2003


K. Janicka, Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1985


H. W. Kruft, Geschichte der Architekturtheorie, München 1985 (także wydanie angielskie)


E. Panofsky, Idea. A Concept in Art Theory, New York 1968 (także późniejsze wydania)


M. Porębski, Tradycje i awangardy, w: tegoż, Sztuka a informacja, Kraków 1986, s. 149-184


Tenże, Krytyka artystyczna, w: Wstęp do historii sztuki. Przedmiot – metodologia – zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 569-578


J. v. Schlosser, Die Kunstliteratur, Wien 1924, zwłaszcza późniejsze wydania, poczynając od przekładu włoskiego: J. Schlosser-Magnino, La letteratura artistica, z uzupełnieniami O. Kurza (wyd. wł. 3, 1964)


W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. I-III, Wrocław-Kraków 1960-67 (również późniejsze wydania)


W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka - piękno - forma - twórczość - odtwórczość - przeżycie artystyczne, Warszawa 1975


L. Venturi, History of Art Criticism, New York 1936, wyd. 2, 1964; również wydania włoskie, niem. i franc.)


M. Zgórniak, Matejko w Paryżu, Kraków 1998 (rozdział II: Francuska krytyka artystyczna w czasach Matejki)


Literatura uzupełniająca:

Z obszernej polskiej literatury dotyczącej doktryn artystycznych szczególnie zaleca się wstępy do polskich przekładów pism o sztuce, wydanych przez Ossolineum w serii "Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki"


 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator