PROGRAM STUDIÓW

Program 3-letnich studiów tzw. licencjackich
na kierunku historia sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim
od roku akad. 2007/2008

(studia stacjonarne i niestacjonarne płatne)

Zgodnie z Regulaminem studiów UJ studentów studiów stacjonarnych
i
niestacjonarnych obowiązuje uzyskanie w ciągu roku akademickiego minimalnej liczby 60 pkt. ECTS

Przy zachowaniu warunków przewidzianych w paragrafie 10 pkt.6  Regulaminu studiów warunki te są następujące:

1.  zaliczenie wszystkich (odpowiednio przewidzianych lub deklarowanych)

     przedmiotów zakończonych egzaminem;

2.  zaliczenie odpowiednio proseminariów lub seminariów kierunkowych.

Studentów studiów stacjonarnych w IHS UJ obowiązuje zaliczenie określonej liczby godzin wykładów monograficznych i konwersatoryjnych.

30 godzin wykładu monograficznego lub konwersatoryjnego = 1 punkt ECTS.
Dyrektor Instytutu może uznać zaliczenia wykładów prowadzonych w innych jednostkach UJ oraz w innych uczelniach, jednak w zasadzie z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz w wymiarze nie większym niż:
I. rok studiów – 1/2
II. i III. rok studiów – 1/3

Brak punktacji w tabeli odnosi się do zajęć nieobowiązkowych dla studentów studiów niestacjonarnych.  Jeśli jednak student uzyska zaliczenie, przysługuje mu taka sama liczba punktów, jak studentom studiów stacjonarnych. Studentom studiów niestacjonarnych przysługuje prawo wyboru formy zaliczenia proseminariów i seminariów albo w trybie jak studenci studiów stacjonarnych, albo w formie konsultacji z prowadzącym na warunkach określonych w Regulaminie studiów niestacjonarnych.

Proseminaria i seminaria zaliczane są na ocenę, która wliczana jest do średniej ze studiów. Ocena jest wystawiana na podstawie pracy pisemnej, obecności, a także aktywności na zajęciach. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych, którzy nie zadeklarowali uczestnictwa w proseminariach i seminariach, przy wystawianiu oceny uwzględnia się pracę pisemną i obecność na konsultacjach.

Zajęcia ze Wstępu do historii sztuki mają charakter sekwencyjny. Oznacza to, że do egzaminu można przystąpić tylko po uzyskaniu wcześniej  zaliczeń z wszystkich ćwiczeń ze wstępu do historii sztuki,  

Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia jest zobowiązany w ciągu trzech lat studiów (począwszy od r. 2009/10) uzyskać zaliczenie wykładu  pt. Prawa/ochrona własności intelektualnej

E = egzamin

 

 

sem.I

sem.II

razem

ECTS stacjonarne

ECTS niestacjon.
płatne

   Rok I

 

 

 

 

 

 Historia technik artystycznych

60E

 

60

10

13

 Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początku XX w.

30

30E

60

10

13

 Wstęp do historii sztuki:

 

 

 

 

 

    wstęp: wykład

30

30

60

 

 

    wstęp: bibliografia

30

 

30

2

2

    wstęp: ćw. terenowe (średniowiecze)

 

30

30

3

3

   wstęp: ćw. terenowe (nowożytność)

 

30

30

3

3

     wstęp: egzamin

 

E

 

10

13

 Nauki pomocnicze historii

30

30

60

3

 

 Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu:

 

 

 

 

 

      wykład

30

 

 

 

 

       ćwiczenia

30

 

 

 

 

      egzamin

E

 

60

10

13

 Wykłady monograficzne i konwersatoria

 

 

120

4

 

 Język łaciński

60

60E

120

10

13

 Podstawy logiki

30

 

30

2

 

 Podstawy technologii informacyjnej

 

30

30

2

 

 Wychowanie fizyczne

30

30

60

 

 

 obowiązkowe 5-dniowe ćwiczenia terenowe

 

 

 

5

 

   razem punktów

 

 

 

74

73

 

 

 

 

 

 

   Rok II

 

 

 

 

 

 Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i  bizantyńskiej

E

 

 

10

13

 Historia sztuki średniowiecznej

E

 

 

10

13

 Historia sztuki nowożytnej 

 

E

 

10

13

 Proseminarium historii sztuki    średniowiecznej        

30

30

60

6

8

 Proseminarium historii sztuki  nowożytnej

30

30

60

6

8

 Proseminarium historii sztuki  nowoczesnej

30

30

60

6

8

 Wykłady monograficzne i konwersatoria

 

 

240

8

 

 Muzealnictwo

30

 

30

4

 

 Konserwacja i ochrona zabytków

 

30

30

4

 

Historia filozofii

 

30

30

 

 

 Język obcy

30

30

60

 

 

obowiązkowe 5-dniowe ćwiczenia terenowe

 

 

 

5

 

 razem punktów

 

 

 

69

63

 

 

 

 

 

 

   Rok III

 

 

 

 

 

 Historia sztuki nowoczesnej  (do początku  XX wieku)

E

 

 

10

13

 Historia sztuki XX wieku 

E

 

 

10

13

 Historia filozofii

30E

 

30

10

13

 Podstawy krytyki artystycznej

 

30

30

2

 

 Seminarium poboczne

30

30

60

10

15

 Seminarium główne

30

30

60

10

15

 Wykłady monograficzne i konwersatoria

 

 

180

6

 

 Język obcy  poziom B-2

30

30E

60

5

5

obowiązkowe 5-dniowe ćwiczenia terenowe

 

 

 

5

 

 ćwiczenia terenowe (praktyka  inwentaryzatorska)

 

 

 

5

 

 Historia sztuki powszechnej i polskiej (egz.  licencjacki)

 

  E

 

20

30

   razem punktów

 

 

 

93

104

 

 

 

 

 

 

Razem punktów za studia

 

 

 

236

240

Prawa własności intelektualnej W ciągu trzech lat studiów, poczynając od r. akad. 2009/10 15 godz. 1 p. ECTS

 
 

  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator