PUBLIKACJE

Modus. Prace z Historii Sztuki

O piśmie

Instytut Historii Sztuki początkowo wydawał swój periodyk Prace z Historii Sztuki w ramach Zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zmianach ustrojowych, w nowych warunkach edytorskich, uznano, że powołać trzeba pismo niezależne od Zeszytów. Tak w roku 1999 powstał Modus. Prace z Historii sztuki – rocznik nawiązujący swym podtytułem do dawnej serii. Pismo ma charakter otwarty. Publikuje dłuższe rozprawy, artykuły i miscellanea uczonych związanych z Instytutem oraz autorów z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Głównym językiem rocznika jest język polski, ale ogłaszane są też teksty w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Pismo kładzie duży nacisk na dział recenzji. Związek z Instytutem Historii sztuki podkreśla Kronika, przynosząca wiadomości na temat wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich.

REDAKCJA:

Redaktor naczelny: Wojciech Bałus (1999-2012), Andrzej Betlej (2012- )
Sekretarz (1999- ): Katarzyna Brzezina-Scheuerer
Członkowie redakcji (2012- ): Michał Hankus, Michał Kurzej, Wojciech Walanus
 
Rada Naukowa (1999-2012): prof. dr hab. Wojciech Bałus, prof. dr hab. Marcin Fabiański, prof. dr hab. Jerzy Gadomski, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, dr hab. Maria Hussakowska, prof. dr hab. Piotr Krasny, prof. dr hab. Adam Małkiewicz, prof. dr hab. Jan K. Ostrowski, dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, dr hab. Andrzej Szczerski, dr hab. Marek Walczak, dr hab. Marek Zgórniak, prof. dr hab. Klementyna Żurowska
 
Rada Naukowa (2012- ): prof. dr hab. Wojciech Bałus, Prof. dr Milena Bartlová (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. dr hab. Marcin Fabiański, prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. dr hab. Jan K. Ostrowski, Prof. Matthew Rampley (University of Birmingham), dr hab. Marek Walczak

Informacje dla Autorów

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship redakcja czasopisma stosuje poniższe rozwiązania:

1. redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte przypadki ghostwriting, guest authorship zostaną ujawnione włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów  (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

2. autor zobowiązany jest do podpisania pisemnej deklaracji poświadczającej autorstwo oraz że złożony tekst nie był wcześniej nigdzie publikowany. w przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.


3. autor zobowiązany jest do podania informacji o źródłach finansowania badań, których publikacja jest efektem (financial disclosure), np. granty, finansowanie przez instytucje macierzyste itp.


4. redakcja oświadcza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą dokumentowane.


Zasady recenzowania

1. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

4. Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
    a.    bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
    b.    relacje podległości zawodowej,
    c.    bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających                                 przygotowanie recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzencki (do pobrania).   


Nowości

Seria wydawnicza

Inne książki wydane przez Instytut

Materiały do dziejów sztuki sakralnej (wyd. MCK)


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator