PROGRAM STUDIÓW

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE

powrót

Studia magisterskie w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim trwają pięć lat. 
Program studiów stacjonarnych (dziennych) przewiduje stały harmonogram egzaminów przy równoczesnej (poczynając od II roku) swobodzie wyboru wykładów i przedmiotów konwersatoryjnych spośród zajęć oferowanych przez Instytut, a na starszych latach także w innych instytutach, a nawet uczelniach.

Coroczna zmiana tematów wykładów monograficznych i zajęć konwersatoryjnych pozwala słuchaczom zapoznać się z różnorodną problematyką, zazwyczaj odzwierciedlającą zainteresowania naukowe pracowników Instytutu i przedstawianą zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. W roku akademickim 2005/ 2006 oferta programowa Instytutu obejmuje około 30 tematów.

Stan wiedzy studentów sprawdzany jest w toku ćwiczeń, proseminariów, seminariów i zajęć konwersatoryjnych, a oceniany podczas egzaminów w ilości 1-2 (wyjątkowo 3) w sesjach egzaminacyjnych zimowej i letniej. Przedmiotem egzaminów może być również materiał z wykładów monograficznych i konwersatoriów.

Do egzaminów na I roku oraz do niektórych egzaminów na wyższych latach studenci przygotowują się na podstawie zajęć prowadzonych w Instytucie oraz podanej literatury. Materiał do egzaminów z historii sztuki powszechnej i polskiej na latach II - IV oraz do egzaminu z historii doktryn artystycznych studenci opanowują za pomocą podręczników i opracowań wskazanych przez egzaminatorów i pracowników odpowiednich zakładów Instytutu w osobnej broszurze (Wykaz literatury zalecanej do egzaminów) i/lub w internecie. Zaleca się udział studentów poszczególnych lat w wykładach i konwersatoriach związanych tematycznie z kolejnymi egzaminami. Obowiązujący program wymaga zatem samodzielności w kształtowaniu toku studiów, a zarazem systematycznej pracy.

Studia studia niestacjonarne płatne

Studenci mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach dla studentów studiów stacjonarnych. 
Na kolejnych latach obowiązkowo zaliczają ćwiczenia, proseminaria i seminaria zgodnie 
z harmonogramem, biorąc udział w zajęciach albo korzystając z indywidualnych konsultacji
z prowadzącymi (zamiar zaliczania przedmiotu w takim trybie należy zgłosić prowadzącemu na początku zajęć i dla każdego przedmiotu wypełnić stosowną deklarację). Egzaminy z języków obcych zdają do III roku studiów, natomiast w odróżnieniu od studentów stacjonarnych sami decydują
o przystąpieniu do pozostałych egzaminów w danym roku akademickim. Obowiązują ich jednak terminy egzaminów w ramach sesji i reguły dotyczące zapisywania się na terminy (egzaminy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się równocześnie). Studenci studiów niestacjonarnych  nie muszą uczestniczyć w wykładach. Szczegóły określa Regulamin studiów niestacjonarnych w IHS UJ.

ECTS

W r. 1997/98 wprowadzono system punktowy, przeznaczony początkowo dla osób zaliczających studia w innych jednostkach UJ lub w innych uczelniach1. W r. 2005/6 dostosowano go do zasad wyłożonych w Przewodniku ECTS ( Przewodnik ECTS). Punktacja ma odzwierciedlać nakład pracy konieczny do zaliczenia danego przedmiotu. Student musi uzyskać co najmniej 60 punktów ECTS rocznie oraz zdobyć zaliczenia i zdać egzaminy przewidziane na danym roku studiów. Wymagana suma punktów za studia wynosi 300.

Zgodnie z zaleceniami Przewodnika suma punktów za studia niestacjonarne jest taka sama, mimo że zestaw zajęć obowiązkowych jest węższy niż na studiach stacjonarnych. Studenci studiów niestacjonarnych otrzymują większą liczbę punktów za obowiązkowe egzaminy i za pracę magisterską, ponieważ nie uczęszczając na wykłady muszą poświęcić więcej pracy na przygotowanie się do egzaminów i napisanie rozprawy. Wobec tego nie przyznaje się im punktów ECTS za przedmioty nadobowiązkowe (wykłady monograficzne itp.), chyba że liczba punktów przysługujących za przedmioty zaliczone w ciągu studiów przekracza minimum określone dla studiów stacjonarnych. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy chcieliby, aby punkty za dodatkowe przedmioty zostały uwidocznione na dyplomie, powinni zgłosić ten fakt składając indeks na zakończenie V roku.

Kody przedmiotów w systemie USOS są związane m.in. z punktacją ECTS, jeśli więc punktacja za dany przedmiot jest na studiach niestacjonarnych różna niż na studiach stacjonarnych,  studenci studiów niestacjonarnych dopisują do kodu literę E (np. w przypadku Historii technik artystycznych zamiast kodu WH.IHS-2 wpisują WH.IHS-2E, w przypadku wykładu ze Wstępu do historii sztuki zamiast WH.IHS-3N - WH.IHS-3NE).  

Uwagi szczegółowe

Zasady zaliczania studiów określa Regulamin studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Regulamin studiów niestacjonarnych w IHS UJ.

Na Wydziale Historycznym UJ obowiązuje roczny system zaliczeń. Wpisując przedmioty do indeksu należy podać:

            - nazwisko prowadzącego
            - kod i tytuł kursu
            - liczbę punktów ECTS
            - ogólną liczbę godzin danego kursu (nie podaje się liczby godzin w tygodniu)2

Wykłady monograficzne i zajęcia konwersatoryjne w Instytucie i w terenie (objazdy) zaliczane są według zasad ustalonych przez wykładowców. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest frekwencja
i czynny udział w zajęciach, a w przypadku proseminariów i seminariów - również przedstawienie pracy pisemnej przyjętej przez prowadzącego. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru.

Oprócz zajęć organizowanych przez Instytut studenci I roku wybierają lektorat języka obcego (dla zaawansowanych) trwający dwa lata. Obowiązuje nadto udział w lektoracie języka łacińskiego. Studenci I roku zaliczają też ćwiczenia z podstaw informatyki oraz wychowania fizycznego. Na II i III roku obowiązuje lektorat drugiego języka obcego. Obowiązuje zaliczenie podczas studiów jednej tygodniowej praktyki inwentaryzatorskiej.

 

 

1 Zasady punktacji obowiązujące w poprzednich latach opisano w broszurach publikowanych
w Instytucie oraz w informatorach wydziałowych (np.
Informator dla studentów (z punktacją ECTS), Kraków 1998).

2 Jedna godzina tygodniowo równa się piętnastu godzinom w ciągu jednego semestru.


  Powrót do strony głównej.  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator