dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka

  • Sztuka bizantyńska, szczególnie w krajach słowiańskich.
  • Średniowieczne malarstwo książkowe, przede wszystkim bizantyńskie i bizantyńsko-ruskie.
  • Wzajemne oddziaływanie wzorów wschodnich i zachodnich w sztuce średniowiecza.
  • Sztuka ukraińska w dobie Unii Brzeskiej: przemiany ideowe i ikonograficzne.
  • Sztuka cerkiewna Rusi Halicko-Wołyńskiej. 

 

  Strona główna IHS UJ  
COPYRIGHT C BY INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO projekt navigator